quarta-feira, 21 de junho de 2017

XXXIII Prémio de Poesia ‘Cidade de Ourense’ (2017)Para conhecimento dos interessados, transcrevemos a acta da reunião do Júri:

No Concello de Ourense, sendo as 17.00 horas do día dezaseis de xuño de dous mil dezasete, REÚNESE o xurado nomeado para o Premio de Poesía “Cidade de Ourense” na súa trixésimo terceira edición, e que estivo composto polas seguintes persoas: M.ª Hercília Agarez, en representación do Grémio literário Vila Realense, Sara Martiñá, profesora de Lingua e Literatura; Luis González Tosar, escritor e presidente do PEN  Galicia; Edelmiro Vázquez Naval, poeta ourensán e Xurxo Alonso, gañador da edición anterior e que manda a súa decisión por escrito; como secretaria, a técnica de Normalización Lingüística do Concello de Ourense Mónica Fernández Valencia,  con voz e sen voto, e actuando como presidenta, a concelleira de Cultura M.ª Belén Iglesias Cortés.
Iníciase a sesión ás 17.30 horas, e despois de examinaren os vinte e nove orixinais presentados, o xurado quere destacar, en primeiro lugar, o bo nivel creativo das persoas participantes, condición que prestixia este certame, o máis consolidado do País e que recolle o espírito de irmandade cultural entre Galicia e Portugal.
Os membros do xurado, despois de defenderen as súas propostas nun debate intenso, acordaron por unanimidade conceder o XXXIII Premio de Poesía “Cidade de Ourense” ao traballo presentado co título:

Subversiva liturgia das mãos
rexistrado co número 9 na listaxe de exemplares recibidos no Concello de Ourense. A secretaria procede á apertura do sobre correspondente, resultando autor da obra premiada: Joaquim Fernando Rana Fitas.
O Xurado quere destacar que se trata dunha obra de poemas caudalosos con imaxes moi luminosas referidas ás vivencias e experiencias cotiás. Estruturado en dúas partes complementarias, cunha riqueza de imaxes moi suxestivas. A construción da casa como símbolo do futuro. Travesía pola memoria, sen a súa preservación, nada existe.
A secretaria fai constar o agradecemento a todos os membros do xurado pola súa participación.
En proba de conformidade, subscríbese a presente acta da que eu como secretaria dou testemuño, co visto e prace da presidenta, no lugar e data arriba citados. 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL
Grémio Literário Vila-Realense

Sem comentários:

Enviar um comentário